Jak napisać dobrą umowę?

Jak napisać dobrą umowę?

Jak napisać dobrą umowę?

Umowy cywilno-prawne to dokumenty sporządzane w celu zawarcia porozumienia pisemnego między dwiema stronami. Uczestnicy muszą złożyć zgodne, dobrowolne oświadczenie (muszą dojść do konsensusu), aby umowa doszła do skutku. Podczas tworzenia dokumentu, obie strony mogą kierować się zasadą swobody umów. Oznacza ona, że mogą one dowolnie dostosować formę i treść, pamiętając jednak o zachowaniu równości stron.

Jak powinna wyglądać umowa?

Polskie prawo pozostawia dużą dowolność obywatelom i przedsiębiorcom w kwestii tworzenia umów. Nie ma specjalistycznego języka, który musi być użyty do jej stworzenia, ani regułek, które musi zawierać. Tak naprawdę jedynym wymogiem jest pisemne stwierdzenie stron i przedmiotu transakcji. Dodatkowo trzeba pamiętać o dacie oraz podpisach. Ze względu na szerokość zastosowań, ustawodawca zdecydował się na określenie ogólnych zasad zawierania umów w kodeksie cywilnym.

Umowa – co powinna zawierać.

Mając na uwadze powyższy akapit, przyjrzyjmy się bliżej podstawowym elementom umowy. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zawrzeć na piśmie, są dane na temat stron zawierających umowę oraz daty i miejsca transakcji. Informacje te należy wypisać w tzw. Komparycji – czyli nagłówku dokumentu. Warto również zaznaczyć, że samo imię i nazwisko nie wystarczy, by poprawnie wskazać konkretną osobę. Wiadomo, że jest wiele osób z takimi samymi nazwiskami. Najlepszym rozwiązaniem będzie dodatkowe umieszczenie nr. Pesel lub adresu.

Kolejne elementy umowy są uzależnione od typu transakcji, którą chcemy udokumentować. Niezależnie jednak od tego, czy zawieramy umowę z osobą fizyczną, pracownikiem czy przedsiębiorcą, każdy kolejny punkt dokumentu określany jest jako klauzula.

Co to jest klauzula?

Klauzula umowna jest to szczegółowo dobrane postanowienie odnośnie transakcji, zawarte w konkretnym paragrafie lub punkcie. Podczas tworzenia dokumentu Trzeba więc uważać na tzw. Niedozwolone klauzule. Najczęściej występują one w umowach zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami i oznaczają naruszenie praw klienta i równości stron.

Spośród klauzul możemy wyróżnić te podstawowe i uzupełniające. Warto upewnić się, że w umowie zawarte są podpunkty, które szczegółowo omawiają warunki transakcji, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Drugą sprawą jest to, aby dokładnie zrozumieć każdy punkt umowy. Często bowiem spotykamy się z nieprzyjemnościami, wynikającymi z paragrafów napisanych „małym druczkiem”.

Klauzule podstawowe i uzupełniające w umowie.

Do klauzul podstawowych możemy zaliczyć przede wszystkim strony umowy oraz przedmiot porozumienia. Są to również informacje na temat ceny towaru, terminu transportu i dostawy, formy płatności. W przypadku umów zleceniowych są to również wysokość wynagrodzenia i czas zawarcia umowy.

Poza tymi podstawowymi informacjami warto zawrzeć też dane na temat reklamacji, rozstrzygania ewentualnych sporów, języka umowy i kar w przypadku niezastosowania się do któregoś z paragrafów. Można również zakazać działalności konkurencyjnej i zastrzec tajemnice przedsiębiorstwa ubezpieczone innym podmiotom. Obecnie zalecane jest również zawarcie klauzuli informacyjnej o rozporządzaniu danymi osobowymi RODO.

Im bardziej precyzyjnie określimy warunki na umowie, tym łatwiej będzie nam się później ubiegać o roszczenia w razie niewywiązania się z umowy przez którąś ze stron.

Warto więc zastanowić się nad aspektami nie tylko bieżącymi, ale i dotyczącymi przyszłych zdarzeń. Jeśli chcesz się dobrze zabezpieczyć, a nie wiesz co uwzględnić w umowie, skontaktuj się z naszymi prawnikami.

Zamknij