Jak ogłosić upadłość konsumencką? Zmiany 2020

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Zmiany 2020

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Dowiedz się, jak ogłosić upadłość konsumencką oraz czym ona skutkuje. Zmiany 2020 – Czy teraz o upadłość będzie łatwiej?

Czytaj dalej a dowiesz się:

 • Co rozumiemy przez pojęcie upadłości konsumenckiej
 • Jak zmieniły się przepisy w 2020 r.
 • Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?
 • Czy warto ogłaszać upadłość?
 • Jak ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne.

Celem takiego postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta, który nie jest w stanie spłacić swoich długów. Jeżeli sąd ogłosi upadłość to niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego zobowiązania dłużnika mogą zostać umorzone. 

Upadłość konsumencka 2020 – zmiany 

W dniu 24 marca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Zostały one wprowadzone w celu uproszczenia zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także przyśpieszeniu postępowania. 

Co uległo zmianie?

Znaczącą zmianą jest fakt, że nowe przepisy pozwalają na zastosowanie wobec zadłużonych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą postępowania tak, jak w przypadku konsumentów.

Ponadto uchylono w całości art. 4914, który zawierał przesłanki do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość.

Obecnie sąd nie będzie już badał przyczyn niewypłacalności dłużnika, zajmie się tym dopiero przy ustalaniu spłaty wierzycieli. Zatem upadłość będą mogły ogłosić osoby, które doprowadziły do zadłużenia nawet z premedytacją.

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Zadbamy o prawidłowe wypełnienie wniosków i dostarczenie ich do sądu wraz z innymi dokumentami.

Dowiedz się więcej

Warto także zwrócić uwagę na rozwiązanie zawarte w art. 49115 par 1, 1a,  a mianowicie sąd będzie ustalał czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jednocześnie będzie wskazywał, w jakim okresie (nie dłuższym niż 36 miesięcy)  upadły będzie zobowiązany spłacać swoje zobowiązania. Dotyczyć to będzie długów, które zostały uznane na liście wierzytelności w trakcie trwania postępowania upadłościowego. 

Sąd określi również jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłat wierzycieli.  Jeżeli Sąd dojdzie do wniosku, iż upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.

Na stronie Ministerstwa Finansów możemy również znaleźć nową wersję formularza wniosku o upadłość.

Uzyskaj profesjonalną pomoc adwokata wyspecjalizowanego w prawie upadłościowym. Nieoceniona pomoc w niekomfortowej sytuacji.

Zadzwoń teraz

Podsumowując od 24 marca 2020 r., jeżeli niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będzie starała się uzyskać upadłość, to Sąd taką upadłość ogłosi, bez względu na sposób, w jaki ta niewypłacalności powstała. Okoliczność ta bez wątpienia przyczyni się do zwiększonej ilości oddłużeń w stosunku do niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zobacz też: Wniosek o upadłość konsumencką – co warto wiedzieć?

Skutki upadłości konsumenckiej

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik traci prawo do zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem. Odtąd wszystkie czynności prawne dotyczące składników majątku dokonane przez dłużnika są nieważne.

Ponadto cały majątek uprzednio włączony do masy upadłościowej, poza pewnymi jego składnikami, zostaje spieniężony przez syndyka. Również wynagrodzenie za pracę włącza się do masy upadłościowej w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym.

Konsekwencją tego wszystkiego jest fakt, że dłużnik może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego, czyli tylko takie, które nie doprowadzą do szkody dotychczasowych wierzycieli.

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowoduje też postawienie wszystkich zobowiązań dłużnika w stan natychmiastowej wymagalności. Brak jest możliwości objęcia postępowaniem upadłościowym jedynie części zobowiązań. 

Jeżeli dłużnik jest w związku małżeńskim to z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej. Niemniej, małżonek upadłego może w postępowaniu upadłościowym dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. 

Upadłość konsumencka – czy warto?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma swoje wady i zalety. Upadłość konsumencka jest związana z utratą majątku, ale wydaje się być znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż poddanie się postępowaniu egzekucyjnemu. Egzekucja komornicza zmierza do zupełnego zaspokojenia wierzyciela, zatem rozsądniejszą metodą w przypadku kiedy upadły nie posiada żadnego majątku będzie ogłoszenie upadłości, dzięki czemu konsument uzyska oddłużenie – długi zostaną umorzone.

Upadłość konsumencka wniosek 2020

Nie ulega zmianie fakt, że upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna. Należy jednak zaznaczyć, że wniosek o upadłość składamy pojedynczo nawet w przypadku, gdy dług został zaciągnięty wspólnie z małżonkiem.

Istotne jest również to, że przez ostatnie 10 lat nie powinno być prowadzone wobec nas postępowanie upadłościowe, które doprowadziło do częściowego lub całkowitego umorzenia długu. Wtedy wniosek może zostać odrzucony.

Zwykle utrata możliwości spłaty zobowiązań jest przyczyną wnioskowania o upadłość konsumencką. Zanim jednak wypełnimy dokumenty musimy upewnić się, że nasza niewypłacalność ma charakter trwały. O takim stanie rzeczy mówmy, gdy zaległości finansowe mają przynajmniej 3 miesiące.

Zobacz też: Wniosek o upadłość konsumencką – co warto wiedzieć?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

 1. Upewnij się, że spełniasz warunki do wnioskowania o upadłość. Możesz to bezpłatnie skonsultować.
 2. Wypełnij wniosek o upadłość konsumencką lub zleć to naszym adwokatom, którzy następnie złożą go do odpowiedniego sądu.
 3. Poczekaj, aż sąd rozpatrzy Twój wiosek i wyda decyzję o dalszym postępowaniu z długiem.
 4. Otrzymasz plan spłacania wierzytelności, lub w przypadku braku majątku długi zostaną umorzone.

Zadzwoń teraz

Jeżeli masz trudności ze złożeniem wniosku o upadłość i potrzebujesz porady prawnej zapraszamy do naszej kancelarii, która oferuje pomoc w tego typu sprawach. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w sprawach upadłościowych oraz zapewniają profesjonalną i kompleksową obsługę prawną. 

Upadłość konsumencka 2020 – podsumowanie

 1. Upadłość konsumencką mogą ogłosić wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Podstawowym warunkiem jest posiadanie przynajmniej jednego długu i niewypłacalność.
 3. Z niewypłacalnością mamy do czynienia wtedy, gdy utraciliśmy zdolność do spłaty swoich zobowiązań.
 4. Niewypłacalność to opóźnienie w spłacie przekraczające okres 3 miesięcy.
 5. Wniosek o upadłość jest rozpatrywany przez sąd upadłościowy.
 6. Wniosek składamy na specjalnym formularzu dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020
 7. Koszt wniesienia wniosku to 30 zł.
 8. Celem ogłoszenia upadłośc jest oddłużenie konsumenta.
 9. W trakcie procesu i po nim majątkiem upadłego dłużnika zarządza syndyk.
 10. Syndyk to osoba odpowiedzialna również za ustalenie planu spłaty długów.
 11. Spłata długów może być rozłożona na okres do 3 lat (jeżeli dłużnik nie zawinił w swojej niewypłacalności) lub od 3 do 7 lat (jeżeli dłużnik zawinił).
 12. Jeżeli upadły nie posiada majątku, jego długi są z reguły umarzane.
 13. Ogłoszenie upadłości skutkuje wstrzymaniem egzekucji komorniczej.
Zamknij