Skip to content

Kancelaria Adwokacka
Lexay

Kancelaria adwokacka posiada główną siedzibę w Krakowie, jednak swoje usługi świadczy na terytorium całego kraju, na rzecz klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych. Dobro każdego klienta jest dla nas najważniejsze.

Co oferujemy?

Prowadzimy zarejestrowaną kancelarię adwokacką.
Stosujemy się do zasad etyki zawodowej.
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
Na spotkaniach stawiamy się osobiście.

Poznaj zespół adwokatów Kancelarii Adwokackiej Lexay.

Magdalena JędrochaMagdalena Jędrocha

Adwokat, Mediator


Kontakt: +48 690 353 069

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską pt. “Handel ludźmi w aspekcie prawnym i społecznym” pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Po studiach odbyła aplikację adwokacką w Krakowie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i tzw. przestępstw “białych kołnierzyków”. W zakresie jej zainteresowań pozostaje także prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

We współpracy z zagranicznym kancelariami, reprezentuje podmioty w postępowaniach międzynarodowych, gdzie wartości przedmiotu sporu wynoszą kilkanaście milionów euro. Po odbyciu specjalistycznego szkolenia spełniającego standardy Społecznej rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości została wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

Joanna Zbierzchowska-OchałekJoanna Zbierzchowska-Ochałek

Adwokat


Kontakt:+48 798 98 2352

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Po złożeniu egzaminu adwokackiego w 2016 r. została wpisana na listę adwokatów.

Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (tytuł magistra prawa kanonicznego i licencjat kościelny).

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki współpracy z renomowanymi krakowskimi kancelariami, zaś soft skills dzięki m.in. członkostwu w samorządach uczniowskich, studenckich, a finalnie w samorządzie aplikantów adwokackich. Obecnie jest członkiem Komisji ds. Wizerunku, Komunikacji i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Świadczy pomoc prawną w następujących obszarach:

Mateusz Zbierzchowski-OchałekMateusz Zbierzchowski-Ochałek

Adwokat


Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu 3 – letniej aplikacji adwokackiej w Krakowie oraz po złożeniu egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej w 2013 r.

Świadczy usługi prawne w następujących dziedzinach:

• prawo cywilne, 

  • w szczególności: dochodzenia roszczeń z tytułu: ochrony dóbr osobistych, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, ustanowienia drogi koniecznej, zawarcia umowy, uznania klauzul umownych za niedozwolone – w tym sprawy tzw. frankowiczów, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, odszkodowania, spraw spadkowych tj. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku oraz innych spraw spadkowych, w tym także reprezentacji przed Urzędem Skarbowym.
 • sporządzanie i analizowanie umów,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • ze stosunków między małżonkami,
  • szczególności: rozwód, separacja alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej, zmiana ustroju wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa;
 • ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
  • w szczególności: alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, zarząd majątkiem dziecka, przysposobienie, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka
 • prawo karne
  • obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu przez sądami karnymi,
 • reprezentacja pokrzywdzonych,
 • mediacja w sprawach karnych.

Aleksandra KotwicaAleksandra Kotwica

Adwokat


Absolwentka studiów na kierunkach socjologia i prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, po złożeniu egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przez ostatnich 5 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w spółkach kapitałowych jako in-house lawyer oraz renomowanych warszawskich kancelariach, świadcząc obsługę prawną, korporacyjną i procesową na rzecz podmiotów z branży nieruchomości (w tym deweloperów, stron procesu inwestycyjno-budowlanego) w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również Spółki Skarbu Państwa, funduszy inwestycyjnych, dużego banku, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa obrotu nieruchomościami oraz spółek kapitałowych, posiada praktyczną wiedzę z zakresu prawa kontraktów, handlowego, administracyjnego. Z powodzeniem występowała przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami państwowymi, samorządowymi w sprawach dot. szeroko rozumianego procesu budowlanego, ochrony dóbr osobistych, odszkodowawczych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo wekslowe

Dr Jakub Kwaśnik

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji


W 2022 r. obronił pracę doktorską pt. “Rola czynnika ludzkiego w cyberbezpieczeństwie. Zapobieganie i wykrywanie cyberprzestępczości” pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Widackiego.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, gdzie prowadzi zajęcia z białego wywiadu oraz cyberbezpieczeństwa w kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz bezpieczeństwie informacji. Od 2015 roku współpracuje z Archidiecezją Krakowską, gdzie służy wsparciem ponad 460 parafiom i instytucjom kościelnym.

Ma doświadczenie w pełnieniu roli inspektora ochrony danych w wielu firmach i spółkach o międzynarodowym kapitale. Za swoje największe dotychczasowe wyzwanie zawodowe uznaje współadministrowanie bezpieczeństwem informacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w których brało udział ponad 2.5 mln uczestników.

Świadczone usługi:

– tworzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji
– pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
– prowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników
– przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji
– obsługa incydentów w ochronie danych osobowych
– doradztwo i konsultacje dot. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
– infobrokering i biały wywiad

Kamil NowakKamil Nowak

Junior Associate


Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w czerwcu 2022 r. Pracę magisterską zatytułowaną: Wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a zarzut zabójstwa. Wina w procesie karnym napisał pod okiem dr hab. Urszuli Kosielińskiej-Grabowskiej i obronił ją z oceną bardzo dobrą. W trakcie trwania studiów zbierał doświadczenie w studenckiej poradni prawa – w sekcji prawa karnego, prokuraturze i urzędzie miasta. Wpisany na listę aplikantów adwokackich w styczniu 2023 r.

Specjalizuje się w karnym i prawie rodzinnym. W obrębie jego szczególnych zainteresowań mieszczą się zagadnienia związane z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto od wielu lat związany jest z tematyką samorządów i organizacji pożytku publicznego. W latach 2015-2017 sprawował funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane. Zawsze otwarty i zaangażowany w projekty dotyczące działania na rzecz samorządów.

Ma szerokie doświadczenie w sprawach karnych, rodzinnych, a także w wybranych sporach cywilnych. W pracy kieruje się dewizą: da mihi factum, dabo tibi ius – udowodnij fakt, a przyznam ci rację.

Posługuje się językiem angielskim.

SPECJALIZACJE:

 • prawo karne, w szczególności przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

 • prawo rodzinne i opiekuńcze

 • postępowanie karne

 • postępowanie cywilne

Klaudia FiutKlaudia Fiut

Paralegal


Realizuje wykształcenie prawnicze na 4 roku studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W zakresie zainteresowań znajduje się prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo upadłościowe oraz elementy prawa cywilnego i prawa procesowego (postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne). Posługuje się językiem angielskim.

SPECJALIZACJE:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo spadkowe
 • prawo upadłościowe
 • prawo cywilne
 • postępowanie cywilne

Marcin FrąkMarcin Frąk

Paralegal


Realizuje wykształcenie prawnicze na piątym roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów. Praktykę prawniczą rozpoczął już na trzecim roku studiów. Pod kierownictwem dr. hab. Tomasza Sroki z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego przygotowuje pracę magisterską pt. „Uczestnictwo osób niewykonujących zawodu medycznego w udzielaniu świadczeń zdrowotnych”.

Specjalizuje się w prawie medycznym oraz karnym. W zakresie jego zainteresowań pozostają również prawo procesowe (postępowanie karne, postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne), prawo rodzinne i opiekuńcze oraz elementy prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów kredytów frankowych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych i rodzinnych.

Uczestnik czynny kilku konferencji naukowych dotyczących problematyki prawa medycznego.

Posługuje się językiem angielskim.

SPECJALIZACJE:

 • prawo medyczne
 • prawo karne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • roszczenia z umów kredytowych w CHF (pomoc „frankowiczom”: ustalenie nieważności umowy kredytu oraz ustalenie abuzywności klauzul indeksacyjnych, czyli tzw. odfrankowienie umowy)
 • postępowanie karne
 • postępowanie cywilne

Paweł Janowski

Prawnik


Kontakt: +44 7935-627773

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. “Przesłanki skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym” pod kierunkiem profesora Tadeusza Wosia. Po studiach odbył aplikację adwokacką w Krakowie a także ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnik seminarium doktorskiego pod kierownictwem profesora Mariusza Załuckiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym. W zakresie jego zainteresowań pozostaje także prawo międzynarodowe oraz prawo spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Od 2017 r. na stałe mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. We współpracy z brytyjskimi oraz zagranicznym podmiotami, reprezentuje podmioty w postępowaniach międzynarodowych.

Uczestnik wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim, co zostało potwierdzone certyfikatami uzyskanymi w Wielkiej Brytanii.

Specjalizacje:

 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo brytyjskie

Mateusz Kisiel

Adwokat


Adwokat Mateusz Kisiel ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. „Rzeczoznawca majątkowy w ustawie o gospodarce nieruchomościami” pod kierunkiem prof. Tadeusza Wosia. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, następnie złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej/Politechnice Rzeszowskiej, z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych rzeszowskich oraz krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Specjalizacje:

· prawo cywilne
· prawo administracyjne
· prawo medyczne i farmaceutyczne
· prawo zamówień publicznych
· prawo gospodarcze i handlowe
· prawo karne i wykroczeń

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

OF COUNSEL


Michalina Zbierzchowska-Ochałek
mec. Michalina Zbierzchowska-Ochałek
Piotr Ochałek
mec. Piotr Ochałek