Upadłość firmy – co musisz wiedzieć, zanim ogłosisz bankrutctwo

Upadłość firmy – co musisz wiedzieć, zanim ogłosisz bankrutctwo

Upadłość firmy – co musisz wiedzieć, zanim ogłosisz bankrutctwo

Ciągle rosnące koszty utrzymania firmy, pracowników i walka z konkurencją to główne powody, przez które duże lub mniejsze firmy popadają w długi. Kiedy koszty zaczynają przerastać przychody przedsiębiorstwo mierzy się z okresową niewypłacalnością. Jest to sytuacja całkowicie normalna, która przytrafia się zarówno nowopowstałym firmom, jak i tym działającym od lat.

Kiedy ogłoszenie upadłości staje się konieczne

Chwilowa utrata płynności finansowej nie musi być jednoznaczna z bankructwem. Ważny jest moment, w którym okres niewypłacalności przekroczy trzy miesiące, bo to właśnie wtedy możemy mówić o długoterminowych problemach w firmie. Są one podstawą do ogłoszenia upadłości i powodują powstanie obowiązku zgłoszenia wniosku upadłościowego do Sądu.

Warto nadmienić, ze niezłożenie odpowiednich dokumentów może nieść za sobą konsekwencje cywilnoprawne.

Upadłość firmy – podstawa prawna

Ustawodawca reguluje procesy związane z upadłością firmy w zapisach prawa upadłościowego i naprawczego. Zapisy te odnoszą się do każdego rodzaju firmy, zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek.

Ustawa reguluje

 1. zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
 2. zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
 3. skutki ogłoszenia upadłości;
 4. zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

Znajomość aktu prawnego, który reguluje postępowanie naprawcze i upadłość jest kluczowa i pomaga zmniejszyć negatywne skutki ogłoszenia bankructwa. Nasi adwokaci zinterpretują w zrozumiały sposób wszystkie paragrafy i pomogą na każdym etapie postępowania.

Zadzwoń teraz

Zgłoszenie wniosku jest obowiązkiem dłużnika, jednak prawo do wykonania tej czynności mają również jego wierzyciele. Należy pamiętać, że wniosek powinien spełniać wymogi formalne ściśle określone w prawie upadłościowym i naprawczym, które różnią się w zależności od tego kto go składa. Niezastosowanie się do tych wymogów może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie wniosku lub znacznie przedłużyć cały proces.

Warunki konieczne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłości firmy

 1. Firma nie wywiązuje się z zobowiązań pieniężnych;
 2. okres niewypłacalności przekroczył 3 miesiące;
 3. dłużnik posiada przynajmniej dwóch wierzycieli;
 4. wartość długów przekracza 10% wartości bilansowej firmy;
 5. dłużnik jest zdolny do pokrycia kosztów procesowych.

Upadłość firmy a brak majątku

Co do zasady postępowanie upadłościowe przeprowadza się w celu zaspokojenia wierzycieli. W przypadku gdy dłużnik nie posiada majątku, którym mógłby spłacić zobowiązania proces sądowy nie przyniesie oczekiwanych skutków.

Brak majątku nie zwalnia nas jednak z konieczności złożenia wniosku w Sądzie. Powinien on zawierać zarówno spis wierzytelności, jak i wykaz majątku ze wstępnym oszacowaniem jego wartości. W spisie powinniśmy uwzględnić wszystkie nieruchomości, gotówkę oraz wszelkie prawa autorskie i przemysłowe.

Na podstawie dostarczonych dokumentów Sąd dokonuje oceny możliwości pokrycia kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli.

W przypadku gdy wartość majątku nie wystarcza na pokrycie kosztów procesowych lub wystarcza tylko na nie Sąd oddali wniosek o upadłość firmy.

Oddalenie wniosku jest równoznaczne z utratą szansy na ogłoszenie upadłości firmy. Odrzucenie wniosku oznacza, że nie został on skutecznie złożony.

Odrzucenie wniosku może negatywnie wpłynąć na przebieg decyzji podejmowanych przez Sąd, gdy zdecydujemy się również na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. A to właśnie dzięki niej możemy uzyskać całkowite oddłużenie.

Jak ogłosić upadłość bez majątku?

 1. stwierdzenie stanu długoterminowej niewypłacalności firmy;
 2. zgłoszenie wniosku do Sądu Upadłościowego w terminie 14 dni wraz z opłatą sądową i zaliczką;
 3. oddalenie wniosku z powodu braku majątku;
 4. zamknięcie działalności gospodarczej i wykreślenie z rejestru;
 5. uzyskanie statusu konsumenta;
 6. złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Zobacz też: Wniosek o upadłość konsumencką – co warto wiedzieć?

Jakie są koszty postępowania upadłościowego

Koszty postępowania upadłościowego mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika. Zgodnie z treścią art. 230, zaliczają się do nich między innymi koszty związane z wynagrodzeniem syndyka, opłata sądowa uiszczana w dniu składania wniosku, wydatki i wynagrodzenia wierzycieli. Są to również opłaty związane z doręczeniami pism oraz wszelkimi obwieszeniami. Nie możemy też zapomnieć o podatkach i daninach publicznych oraz zabezpieczeniu masy upadłościowej.

Nie da się ukryć, że koszty związane z postępowaniem upadłościowym są wysokie, a sama opłata sądowa i zaliczka uiszczana w dniu składania wniosku sumuje się do kwoty około 5,5 tysiąca. W przypadku oddłużania drogą upadłości konsumenckiej opłaty te uiszcza Skarb Państwa.

Upadłość firmy – gdzie złożyć wniosek?

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Przedsiębiorca składa wniosek do sądu właściwego dla głównej siedziby firmy. W Krakowie jest to VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku? Chciałbyś skonsultować swoją sytuację z adwokatem? Obieramy codziennie o każdej porze!

Zadzwoń teraz

Zamknij