Wniosek o upadłość konsumencką – co warto wiedzieć?

Wniosek o upadłość konsumencką – co warto wiedzieć?

Wniosek o upadłość konsumencką – co warto wiedzieć?

Upadłość konsumencka to proces, który ma na celu częściowe lub całkowite umorzenie długów osoby fizycznej. W dzisiejszych czasach, napędzanych przez konsumpcję, stosunkowo łatwo jest popaść w problemy finansowe.

To właśnie kredyty konsumenckie wzrosły na popularności w ostatnich latach i są największą bolączką finansową Polaków. Mnogość ofert i sztucznie napędzany popyt nakłania coraz większą ilość osób na robienie zakupów, mimo faktu, że fizycznie ich na nie nie stać.

Problem zadłużenia pojawia się również wśród właścicieli i prezesów upadłych firm. To właśnie oni najczęściej zwracają się do adwokata po pomoc w ogłoszeniu upadłości, która niejednokrotnie wydaje się ostatnią deską ratunku przed całkowitym bankructwem.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla osób prowadzących fimę. Ważne jest, aby zadłużony przedsiębiorca najpierw przeszedł proces ogłoszenia upadłości firmy i zamknięcia jej, aby mógł następnie wnioskować o upadłość konsumencką.

Zobacz też: Upadłość firmy – co musisz wiedzieć, zanim ogłosisz bakrutctwo

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednak jednym z kilku etapów procesu oddłużania, który w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika, może trwać od roku do nawet kilku lat.

Czy warto tyle czekać?

Tak naprawdę polepszenie warunków życia może nastąpić o wiele wcześniej. Już po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o upadłość konsumencką zakończą się telefony od wierzycieli oraz niepożądane działania komorników. Aby jak najszybciej odzyskać spokój, warto zadbać o poprawność formalną wymaganych dokumentów.

Wizja odzyskania spokoju jest zachęcająca, ale należy pamiętać, że wniosek może również zostać odrzucony przez sąd. Skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata zminimalizuje ryzyko niepowodzenia.

Wniosek o upadłość konsumencką – co powinien zawierać?

Wszystkie sprawy kierowane do sądu rozpoczynają się od wypełnienia odpowiedniego wniosku i podobnie jest w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Aby spełnić warunki formalne, należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i uzupełnić formularz.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy adwokata, wcześniejsze przygotowanie tych dokumentów skróci czas jego pracy i jednocześnie zmniejszy koszt usługi. Jakie informacje są potrzebne do wypełnienia wniosku?

Dane konieczne do wypełnienia wniosku

  • Dane sądu

Sądem odpowiednim do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest Wydział gospodarczy Sądu Rejonowego zgodnego z adresem pobytu dłużnika. Dane niezbędne we wniosku to nazwa sądu, miejscowość, ulica, numer budynku oraz kod pocztowy.

Sprawy upadłościowe w Krakowie i w Małopolsce rozpatrywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków.

  • Informacje o dłużniku

Standardowe informacje takie jak, imię nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i adres korespondencji.

  • Zapis o danych adwokata, w przypadku korzystania z jego usług
  • Szczegóły stanu majątkowego dłużnika

Ustalenie majątku upadłego wbrew pozorom może być problematyczne. Dzieje się tak ze względu na niejasne regulacje w prawie polskim, zostawiające miejsce na różne interpretacje, zwłaszcza w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowe.

W wypełnieniu tego punktu adwokat może okazać się nieoceniony, ponieważ udostępniając swoją wiedzę i doświadczenie może pomóc uniknąć niepotrzebnych strat.

  • Dane wierzycieli

Spis wszystkich wierzycieli rozpoczynający się od banków i kas spółdzielczych, następnie lista przedsiębiorców, firm pożyczkowych i innych podmiotów gospodarczych. Obok danych wierzyciela powinna znajdować się kwota i waluta zadłużenia.

  • Uzasadnienie wniosku i formalne oświadczenie

Ostatnia część wniosku powinna opisywać wszystkie czynniki, które mogą usprawiedliwiać sytuację dłużnika. Do okoliczności łagodzących można zaliczyć np. chorobę, oszustwo lub wypadek. Należy w tym miejscu złożyć też formalne oświadczenie o zaznajomieniu się z art. 491 ustawy o prawie upadłościowym, który zawiera wszelkie regulacje postępowania upadłościowego.

Wniosek o upadłość konsumencką – kiedy zostanie oddalony?

Po wpłynięciu wniosku o upadłość konsumencką Sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe. W przypadku niejawnego rozpatrywania sprawy dłużnik nie ma obowiązku stawiania się w sądzie. Podczas postępowania jawnego może zostać wezwany na przesłuchanie w celu potwierdzenia okoliczności przedstawionych we wniosku.

Przepisy o upadłości konsumenckiej wyróżniają dwie przesłanki, w których sąd jest może oddalić wniosek. Są to przesłanki bezwzględne i względne.

Do tych pierwszych zalicza się sytuacja, w której dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Do takich zachowań zaliczamy lekkomyślność lub celowe wyzbycie się majątku w celu uniknięcia spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji sąd bezwzględnie oddali wniosek o upadłość konsumencką.

Aktualizacja 24.03.2020:

W dniu 24 marca uchylono w całości art. 4914, który zawierał przesłanki do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość.

Obecnie sąd nie będzie już badał przyczyn niewypłacalności dłużnika, zajmie się tym dopiero przy ustalaniu spłaty wierzycieli. Zatem upadłość będą mogły ogłosić osoby, które doprowadziły do zadłużenia nawet z premedytacją.

Zobacz więcej: Jak ogłosić upadłość konsumencką? Zmiany 2020

Pozostałe przesłanki do oddalenia wniosku są ściśle określone w artykule art. 491 ustawy o prawie upadłościowym, jednak ich występowanie nie jest równoznaczne z negatywną decyzją sądu. Przepisy zostawiają bowiem sędziom pewien margines interpretacji indywidualnych okoliczności dłużnika. Mogą powołać się na tzw. względy humanitarne oraz względy słuszności.

Względy humanitarne i względy słuszności pozwalają na pewne odstępstwa w trakcie postępowania upadłościowego, dlatego nawet pozornie beznadziejna sytuacja dłużnika może ulec znacznej poprawie, przy zastosowaniu odpowiednich działań.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć czy Twoja sytuacja spełnia warunki do złożenia wniosku o upadłość konsumencką, zachęcamy do kontaktu z naszym adwokatem>>

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką – co dalej?

Nawet negatywna decyzja sądu nie oznacza końca procesu upadłościowego. Dłużnikowi przysługuje bowiem prawo do zażalenia na decyzję sądu do Sądu II Instancji. Ten analizuje akta sprawy podczas niejawnego posiedzenia i w przypadku zauważonych uchyleń, wraca sprawę do Sądu I Instancji.

Zażalenie wymaga złożenia dokumentacji spełniającej wymogi pism procesowych wraz z opłatą skarbową (200 zł) i jest ostateczną formą odwołania.

Wniosek o upadłość konsumencką – konsekwencje.

W zależności od rejonu, w którym został złożony wniosek o upadłość konsumencką, rozpatrzenie go może trwać nawet do kilku miesięcy. Podczas postępowania sprawdzane są warunki, które spowodowały wystąpienie zadłużenia, wpływ dłużnika na powstanie sytuacji, oraz wartość majątku, która miałaby się stać masą upadłościową.

Gdy sąd uzna wniosek za uzasadniony, ustalany zostaje plan spłaty długu z uwzględnieniem, które zobowiązania ulegną umorzeniu, a które pozostaną z obowiązkiem zapłaty.

Sąd może na tym etapie nakazać spieniężenia niektórych części majątku w celu szybszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. 

Cały proces odbywa się z poszanowaniem podstawowych praw dłużnika. W przypadku ciężkiej sytuacji materialnej lub braku majątku może dojść nawet do całkowitego umorzenia długu.

W takiej sytuacji upadły może liczyć na szansę życia bez ciężaru zobowiązań. Polskie prawo określa przepisy pomocy dłużnikom, aby mogli oni wrócić do społeczeństwa i wieść normalne życie.

Przykładowo, gdy spieniężone zostało mieszkanie dłużnika, może on liczyć na pomoc w płaceniu czynszu na wynajmowanym mieszkaniu.

Upadłość konsumencka pomaga przejść proces oddłużania dużo łagodniej niż w przypadku standardowej egzekucji komorniczej. Zdecydowanie jest to opcja godna rozważenia dla każdego, kto boryka się z problemami finansowymi.

Zamknij